TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA FAT

Trách nhiệm xã hội là sự cam kết liên tục của FAT thông qua hoạt động kinh doanh bằng các tiêu chí sau:

  • Luôn tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội.
  • Cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động và gia đình người lao động.
  • Đảm bảo sự thân thiện với môi trường trong quá trình hoạt động.
  • Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chuyên ngành về kiểm toán, tư vấn tài chính, tư vấn thuế, dịch vụ kế toán và đào tạo chuyên môn tốt nhất cho khách hàng.
  • Bảo vệ lợi ích của các đối tác, bên liên quan.
  • Có các hoạt động đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội.

Khi thực hiện trách nhiệm xã hội, bên cạnh việc mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, FAT còn củng cố được uy tín với khách hàng, tạo được sự gắn bó và hài lòng của người lao động, các bên có liên quan và cộng đồng, xã hội.