Tư vấn mua doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn mua doanh nghiệp do FAT cung cấp cho các doanh nghiệp bao gồm:.

  • Xây dựng chiến lược mua doanh nghiệp hiệu quả.
  • Xác định và ưu tiên những thương vụ mua lại tiềm năng.
  • Xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp nhất.
  • Xây dựng và triển khai những giải pháp khả thi.
  • Đem lại giá trị khi khách hàng mua lại một doanh nghiệp.

FAT thực hiện dịch vụ dựa trên các mục tiêu cơ bản như sau:

  • Chiến lược mua doanh nghiệp: Giúp khách hàng xây dựng phương án chiến lược cho sự phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.
  • Xác định phương án: Giúp khách hàng xác định và ưu tiên những đối tượng doanh nghiệp có thể mua lại, quản lý các bên liên quan và liên hệ với bên bán.
  • Đánh giá: Giúp khách hàng đánh giá giá trị của doanh nghiệp được mua thông qua rà soát tổng thể hoạt động kinh doanh và những yếu tố tác động đến giá trị.
  • Triển khai thương vụ: Hỗ trợ khách hàng đàm phán và triển khai thương vụ, xác định các rủi ro và phương án xử lý, điều khoản bảo vệ trong hợp đồng mua bán (SPA), đánh giá tiềm năng của doanh nghiệp và sẵn sàng triển khai kế hoạch sau mua doanh nghiệp để giảm thiểu rủi ro và tạo ra giá trị.
  • Tạo ra giá trị: Giúp khách hàng xác định, tính toán và nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như lợi ích tổng thể, bao gồm cả việc xác định những mảng có khả năng sinh lời hoặc mang lại giá trị nhưng chưa được tiếp cận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!