Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình khảo sát, đánh giá lại cấu trúc hiện tại và đề xuất giải pháp cho mô hình cấu trúc mới nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp nhằm thực hiện những mục tiêu đề ra trong những điều kiện, hoàn cảnh luôn thay đổi. Mục tiêu chung của tái cấu trúc là đạt được một “thể trạng tốt hơn” cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả dựa trên những nền tảng vê sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sẵn có của doanh nghiệp.

Sự cần thiết của tái cấu trúc doanh nghiệp

Nhu cầu tái cấu trúc doanh nghiệp thường xuất phát từ:

 • Sự phát triển nhanh chóng quy mô nguồn lực của công ty;
 • Sự mở rộng phạm vi hoạt động;
 • Sự mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh;
 • Xây dựng và phát triển uy tín, thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp trong kinh doanh…

Từ sự thay đổi, phát triển của một doanh nghiệp, hay sự xuất hiện của các nhân tố mới trong môi trường kinh doanh đều có thể dẫn đến một sự không tương thích của cơ chế quản lý của doanh nghiệp so với các thay đổi đó. Ngoài ra, với thị trường kinh tế mở và cạnh tranh như hiện nay, doanh nghiệp phải luôn vận động và thay đổi về mọi mặt mới có thể tồn tại và phát triển bền vững.

Có thể thấy rằng, tái cấu trúc doanh nghiệp là một nhu cầu khách quan tất yếu đối với hầu hết các doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.

Tái cấu trúc doanh nghiệp bao gồm các hoạt động chính sau:

 • Điều chỉnh cơ cấu các hoạt động: Điều chỉnh cơ cấu các mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động…
 • Điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy: Điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp quản lý, các chức danh…
 • Điều chỉnh cơ cấu thể chế: Điều chỉnh các cơ chế, chính sách thông qua sự rà soát, thay đồi hợp lý hóa từ các quy trình công việc đến các quy chế, quy định…
 • Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực: Điều chỉnh cơ cấu đầu tư tạo lập các nguồn lực và tái phân bổ sử dụng các nguồn lực.

Những nội dung thường phải giải quyết khi tái cấu trúc doanh nghiệp:

 • Tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản: Khảo sát, đánh giá mô hình cấu trúc hiện tại (hợp lý, bất hợp lý). Thiết lập mô hình cấu trúc công ty mới; Xác định trách nhiệm quyền hạn của từng phòng ban, mô tả công việc cho từng cá nhân; Xây dựng hệ thống quản lý tổng thể (nội quy, quy định, quy chế, thủ tục, biểu mẫu); Tập huấn triển khai; Vận hành và duy trì vận hành hệ thống quản lý mới,…
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp chuyên sâu: Bao gồm công việc của tái cấu trúc doanh nghiệp cơ bản, cộng thêm: Tái thiết lập chính sách quản trị hành chính, nhân sự chuyên sâu; Tái thiết lập chính sách quản trị chiến lược tiếp thị, kinh doanh; Tái thiết lập chính sách quản trị cung ứng; Tái thiết lập quản trị sản xuất, kỹ thuật; Tái thiết lập chính sách quản trị kế toán, tài chính; Tái thiết lập các chính sách quản trị khác.

Các giai đoạn trong thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp do FAT thực hiện:

 • Giai đoạn 1: Xác định các giá trị cốt lõi và đúc kết lại văn hóa doanh nghiệp
 • Giai đoạn 2: Đánh giá lại tổng thể hoạt động của công ty
 • Giai đoạn 3: Tổ chức lại Phòng Nhân sự để đủ năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình
 • Giai đoạn 4: Đề xuất chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp. Các bước đề xuất chiến lược như sau:
 • Bước 1: Đánh giá tổng quan về khả năng hiện tại của công ty.
 • Bước 2: Ước tính các cơ hội và thách thức trong giai đoạn mới.
 • Bước 3: Xây dựng một số phương án chiến lược và phân tích, lựa chọn. Tùy vào phương án được lựa chọn để phát triển chi tiết hơn bao gồm các yếu tố: Định vị; đánh giá về giá trị sản phẩm; mô hình kinh doanh.
 • Tái xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh: Phù hợp với chiến lược mới được lựa chọn.
 • Cơ cấu tổ chức và quản trị mới: Cấu trúc tổ chức; lĩnh vực hoạt động chủ chốt.

Có thể thấy rằng, nhu cầu về tái cấu trúc doanh nghiệp là luôn hiện hữu với mỗi doanh nghiệp trong thời kỳ hiện nay. Nắm bắt được xu thế đó, FAT đã trang bị đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm, nhân sự cũng như phương tiện để tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!