THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC

DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC

Nguyên tắc thực hiện dịch vụ

FAT ký hợp đồng thực hiện các thủ tục thoả thuận trước để thực hiện các thủ tục kiểm tra nhất định đối với các khoản mục riêng lẻ của báo cáo tài chính (ví dụ: khoản phải trả người bán, khoản phải thu khách hàng, nghiệp vụ mua từ các bên liên quan, doanh thu và lợi nhuận một bộ phận của đơn vị), một báo cáo tài chính riêng lẻ (ví dụ: bảng cân đối kế toán) hoặc một bộ báo cáo tài chính đầy đủ.

Các nguyên tắc đạo đức chi phối trách nhiệm nghề nghiệp của FAT khi thực hiện loại hợp đồng dịch vụ này bao gồm:

(a) Tính chính trực;

(b) Tính khách quan;

(c) Năng lực chuyên môn và tính thận trọng;

(d) Tính bảo mật;

(e) Tư cách nghề nghiệp.

FAT thực hiện các thủ tục đã thỏa thuận trước và sử dụng các bằng chứng thu thập được làm cơ sở cho báo cáo về các phát hiện thực tế.

Báo cáo về các phát hiện thực tế

Báo cáo về các phát hiện thực tế được FAT phát hành đối với các hợp đồng dịch vụ kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

Báo cáo về các phát hiện thực tế được giới hạn sử dụng cho các bên đã tham gia thoả thuận về các thủ tục được thực hiện do các bên khác không biết về lý do của các thủ tục đó nên có thể hiểu sai kết quả.

Báo cáo về các phát hiện thực tế của FAT mô tả đầy đủ chi tiết mục đích và các thủ tục thoả thuận trước của hợp đồng để người đọc báo cáo có thể hiểu được nội dung và phạm vi công việc đã thực hiện. Báo cáo về các phát hiện thực tế của FAT bao gồm các nội dung chính sau:

 • Phạm vi thông tin tài chính hoặc phi tài chính có áp dụng các thủ tục thoả thuận trước;
 • Nêu rõ các thủ tục đã thực hiện là các thủ tục đã thoả thuận với bên nhận báo cáo;
 • Nêu rõ công việc đã thực hiện phù hợp với các quy định và hướng dẫn của Chuẩn mực Việt Nam hiện hành và các chuẩn mực khác có liên quan, nếu có;
 • Khi không “độc lập” với đơn vị khách hàng (hoặc đơn vị được kiểm tra nếu khách hàng không phải là đơn vị được kiểm tra) thì FAT sẽ nêu rõ;
 • Xác định mục đích của các thủ tục thỏa thuận trước đã thực hiện;
 • Danh mục các thủ tục cụ thể đã thực hiện;
 • Mô tả các phát hiện thực tế của FAT bao gồm đầy đủ chi tiết các sai sót và các ngoại lệ đã phát hiện;
 • Nêu rõ rằng các thủ tục đã được thực hiện không phải là các thủ tục của một cuộc kiểm toán hoặc soát xét và do đó FAT không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào;
 • Nêu rõ nếu FAT thực hiện thêm các thủ tục, thực hiện kiểm toán hoặc soát xét thì sẽ có thể phát hiện và đưa vào báo cáo các kết quả khác;
 • Nêu rõ báo cáo về các phát hiện thực tế sẽ chỉ được gửi cho các bên đã cùng tham gia thoả thuận về các thủ tục được thực hiện;
 • Nêu rõ (nếu cần) báo cáo về các phát hiện thực tế chỉ liên quan đến các yếu tố, tài khoản, khoản mục hoặc thông tin tài chính hoặc phi tài chính xác định mà không liên quan đến toàn bộ báo cáo tài chính của đơn vị;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected!